به گزارش روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهاش شهری شهرداری بیرجند چندین بنر تبلیغاتی با موضوع فروش انواع قطعات بتنی کارگاه شنشویی سازمان عمران در سه راه خیابان معلم، چهارراه دوم شهیدمدرس، میدان ابوذر و چهارراه ترمینال نصب شد.