به گزارش روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری بیرجند در جلسه ای که با حضور شهردار ، معاون امور عمرانی ، حمل و نقل و ترافیک و سرپرست سازمان عمران  در محل ورودی شهر بیرجند از سمت کرمان برگزار شد، زیباسازی و احداث فاز یک  آیلند بلوار شهداری عبادی به سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری بیرجند واگذار گردید.